Asian Groceries, Specialties

Japanese Speciality Items at Berkeley Bowl
Japanese Specialty Items
( Available only at Heinz Ave. )
 • SEIKA FOODS Bontan Rice Candy
 • TRETES Shirataki Noodles
 • ALK Dried Shiitake Mushrooms
 • TAKAHASHI FOOD Gagome Kombu Kelp
 • GRAZIE-MILLE Sesame Burdock Dressing
 • SUNS FARM Shiitake Chips
 • AMENDORO Sweet Potato Syrup
 • SUMINOKA UENO Roasted brown rice Coffee
 • MARUKAWA MISO Awase Miso
 • CHIKIRI SHIMIZU Shaved Bonito Flakes
 • YUGETA SHOYU Shoyu
 • UMAJIMURA AGRICULTURAL COOP Yuzu Drink
 • TOSA-REIHOKU AGRICULTURAL COOP Yuzu Jam
 • SUMIYA-BUNJIRO Mirin
 • LIO Smoked Shoyu
 • HIKARI FOODS Organic Mentsuyu Sauce
 • SAKURAI FOODS Organic Miso Ramen
 • IIO JOZO Premium Rice Vinegar
 • IGETA SHOYU Tamari Soy Sauce
 • ABEKO FOOD SERVICES Sendai Miso
 • MARUI SHOKUHIN Umeboshi Honey Pickled Plums
 • WADAMAN Sesame Paste
 • SHIMODOZONO Green Tea Powder
 • KITANI GREEN TEA STORE Green Tea Powder
 • YAMAKI JOZO Organic Shoyu
 • SENNARI Brown Rice Black Vinegar
 • HIROHACHIDO Ginger Kuzu-yu Arrow Root Drink
 • MARUYAMA NORI Roasted Seaweed Nori
 • MASAGO KINOSUKE Somen Noodles
 • KANAZAWA DAICHI Kinako
 • NIIGATA NOSHO Koshihikari Rice
 • SOUZOU KOBO Black Garlic
 • SHINSHU KORNU KOPIA Apple Sauce
 • MINAMIBASHI CORP. Sweet Potato Crackers
 • NARUMIYA Rice Crackers with Kinako
 • KYOKUTO Momotaro Tomato Juice
 • SHIROKAWA FACTORY Yuzu Kosho
 • YAMADA SEIYU Furikake with Wakame
 • TOSASHOKU Dashitamago Omelet Seasoning
 • YOKOI JOZO Sweet Red Wine Vinegar
------- All items subject to availibility. -------